Natuurlijk kan er altijd iets mis gaan waardoor u een vraag en of een klacht heeft. Deze hoor ik natuurlijk graag van u zodat wij er gezamenlijk uit kunnen komen.

Echter, kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over de afhandeling van uw vraag of klacht.  Dan is het goed te weten dat Waldt Coaching  & Training is aangesloten bij NOBCO en LVSC, beiden zijn landelijke beroepsverenigingen voor coaches.

Informeren van cliënten:

Bij de aanvang van een overeenkomst en bij een (in)formele melding van een klacht, wordt de cliënt op de hoogte gesteld van de mogelijkheden tot indiening van een klacht en de wijze waarop dit dient te geschieden.   

Doelstelling van de klachtenregeling:

  • Het recht doen aan de belangen van cliënten door een zorgvuldige afhandeling van de klacht. 
  • Het zo mogelijk bevorderen van een herstel van de vertrouwensrelatie tussen cliënt en Waldt Coaching & Training
  • Het bieden van de mogelijkheid een klacht door de klachtencommissie van het LSVC of NOBCO te laten behandelen. 

Klachtenregeling:

Deze regeling is opgesteld ten behoeve van de opvang en behandeling van klachten over een handelswijze of gedragingen van Waldt Coaching & Training.

Van een klacht wordt gesproken als een cliënt vindt dat zaken binnen Waldt Coaching & Training anders hadden moeten gaan of dat men ontevreden is over de dienstverlening. Deze klachtenregeling is alleen van toepassing op de cliënten van Waldt Coaching & Training.  In deze klachtenregeling wordt vastgelegd hoe met klachten wordt omgegaan. Van belang hierbij is dat Waldt Coaching & Training voor haar cliënten inzichtelijk maakt welke weg men hiervoor kan bewandelen.

Interne afhandeling:

Het streven is om de klacht laagdrempelig en zoveel als mogelijk samen op te lossen. Echter, de reclamant is vrij in zijn keuze op welke wijze hij/zij de klacht kenbaar wil maken.  Een klacht kan in eerste instantie worden besproken met de trainer/ coach volgens de interne klachtenregeling van Waldt Coaching & Training.

Bij Waldt Coaching & Training  vinden we het belangrijk om serieus en respectvol met elkaar om te gaan. Dat betekent dat er naar de meningen en ervaringen van cliënten geluisterd wordt. Als u een klacht heeft, dan wordt deze serieus genomen. Op deze wijze kunnen rechtstreeks achterliggende vragen worden beantwoord, opheldering worden gegeven bij misverstanden of problemen opgelost worden. Dit is de kans bij uitstek om snel en adequaat, zonder formalisering, te reageren op klachten.

Gezien Waldt Coaching &Training een eenmansbedrijf is, kan de reclamant zich in eerste instantie wenden tot Karola Waldt om te proberen tot een oplossing te komen. Wanneer dat niet tot een voor de reclamant bevredigende oplossing leidt, kan er een klacht ingediend worden bij de LVSC of NOBCO volgens de door deze organisaties geldende klachtenregeling.

Voor de klachtenregeling van NOBCO, zie www.nobco.nl

Voor de klachtenregeling van LVSC, zie www.lvsc.eu

Aangesloten bij 
SKJ logo  lvsc web  gvna  nobco web  Institute of Microtraining